Algemene voorwaarden

Artikel 1:  Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ami Sano: Ada Groot Jebbink, lid van BMS;

Cliënt: de persoon aan wie door Ami Sano advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van Ami Sano wordt uitgeoefend;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar Ami Sano is verwezen.

Artikel 2:  Algemeen

Ami Sano geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt op de hoogte gesteld.

Artikel 3:  Basis

Ami Sano kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts, adviseren en begeleiden alsook masseren en behandelen. Bij adviseren en begeleiden op verwijzing van een arts, houdt Ami Sano, desgewenst, de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

Artikel 4:  Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient cliënt Ami Sano hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Ami Sano geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Ami Sano gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5:  Tariefstelling

De door Ami Sano te hanteren actuele tarieven staan vermeld op www.AmiSano.nl. Deze tarieven zijn inclusief omzetbelasting en/of andere wettelijke heffingen, indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Ami Sano is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Ami Sano beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden. Consulten in pakketten dienen binnen veertien dagen na faktuurdatum betaald te worden en hebben een geldigheid van maximaal 1 jaar na datum aankoop. Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt vindt er geen restitutie plaats van de betaalde pakketten.

Artikel 6:  Intellectueel eigendom

Ami Sano behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Ami Sano noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Ami Sano verstrekt zijn.

Artikel 7:  Betaling

Betaling aan Ami Sano dient door overschrijving, per bank, plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de consulten. De cliënt dient de rekening binnen acht dagen na datering betaald te hebben. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op Ami Sano, uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Ami Sano gerechtigd het factuurbedrag met € 10,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na de faktuurdatum niet voldaan is, is Ami Sano gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Bij betalingsachterstand behoudt Ami Sano zich het recht voor om de behandeling op te schorten tot de achterstallige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 8.  Gegevens en informatie

Ami Sano is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de cliënt alle door Ami Sano verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Ami Sano gewenst, heeft verstrekt aan Ami Sano. Eventuele kosten, veroorzaakt doordat de cliënt de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de cliënt. Ami Sano heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de cliënt aan deze verplichting heeft voldaan.

De cliënt is verplicht Ami Sano direct te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. De cliënt staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Ami Sano verstrekte gegevens en informatie. De gegevens van de cliënt worden niet zonder toestemming van de cliënt aan derden verstrekt.

Artikel 9:  Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Ami Sano heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10:  Aansprakelijkheid

Het advies van Ami Sano is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Ami Sano sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Ami Sano verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Ami Sano.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Ami Sano verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Ami Sano nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Ami Sano om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Ami Sano te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Ami Sano is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht

Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Slechts de burgerlijk rechter in de vestigingsplaats van Ami Sano zal bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen.