Algemene voorwaarden van Ami Sano 

Artikel 1  Definities

Ami Sano: de persoon Ada Groot Jebbink, massage- en orthomoleculair therapeut en eigenaresse van Ami Sano.

Cliënt: de wederpartij van Ami Sano. Het woord cliënt wordt gebruikt voor zowel mannelijke als vrouwelijke cliënten.

Massage/behandeling: de overeenkomst tussen cliënt en Ami Sano.

 

Artikel 2  Algemeen

 • De praktijkruimte van Ami Sano bevindt zich op de 1e verdieping. Er is geen lift aanwezig. Cliënten die slecht ter been zijn, dienen hier rekening mee te houden. Eventueel kan er in overleg voor een andere massage/behandelplaats worden gekozen. Dit dient echter vóór of tijdens het maken van de afspraak besproken te worden.
 • Ami Sano houdt zich het recht voor om cliënten te weigeren zonder opgaaf van reden.
 • Persoonlijke hygiëne is niet alleen prettig voor de therapeut, maar ook voor uw eigen belang, wanneer u komt voor een massage/behandeling. Client mag dit ook van de therapeut verwachten.
 • Gelieve géén parfum te gebruiken.

Artikel 3  Gedrag

 • Tijdens een massage/behandeling is het vanzelfsprekend dat er wederzijds respect is en om in een veilige sfeer samen te zijn. Dit geldt voor zowel cliënt als voor Ami Sano.
 • De massages/behandelingen die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënt dient zich te gedragen volgens de algemene normen en waarden. Indien cliënt toch seksueel getinte opmerkingen maakt, of seksuele of anderszins niet acceptabele handelingen en/of gedragingen vertoont en cliënt na een waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ami Sano het recht om bij cliënt de massage/behandeling te weigeren en/of te stoppen zonder opgaaf van reden en zonder het recht van cliënt op enige vergoeding en/of schadevergoeding. De gereserveerde massage/behandeling dient per direct en volledig door cliënt betaald te worden en cliënt zal direct na betaling uit het pand verwijderd worden en in de toekomst niet meer welkom zijn.
 • Ami Sano meldt diefstal altijd bij de politie.
 • Het is niet toegestaan om gezelschap mee te nemen tijdens de massage/behandeling.

Artikel 4  Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, massage/behandeling en transactie tussen Ami Sano en haar cliënten.
 • Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen afwijkende bedingingen en bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
 • Eventuele (algemene) voorwaarden van cliënten en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Ami Sano kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van reden deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Ami Sano zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden op haar website publiceren.
 • Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 5  Afspraken/ Behandelingen

 • Massage/behandeling is alleen mogelijk op basis van afspraak. De massages/behandelingen worden in overleg met cliënt ingepland en zijn bindend.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd gevraagd naar naam, adres, e-mail, en telefoonnummer van cliënt voor de administratie van Ami Sano.
 • Voorafgaand aan een eerste afspraak voor een massage/behandeling bij Ami Sano, vindt vaak een korte telefonische intake plaats. De intake bestaat uit het informatie inwinnen middels een korte vragenlijst. Het betreft relevante gezondheidsvragen met betrekking tot cliënt en het eventueel medicijn gebruik, zodat een verantwoorde massage gegeven kan worden. Deze gegevens worden bewaard tot na de eerste massage/behandeling of annulering daarvan, waarna deze gegevens vernietigd worden.
 • Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die cliënt verstrekt, zodat de massage/behandeling zo verantwoord en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden.
 • Bij wijzigingen in de gezondheidssituatie van cliënt, is cliënt zelf verantwoordelijk om dit aan Ami Sano door te geven voor de volgende massages/behandelingen.
 • Overeengekomen tijden waarbinnen de behandeling wordt uitgevoerd, zijn indicatief en bij benadering.


CONTRA-INDICATIES kunnen zijn:
hierbij worden géén massages/behandelingen gegeven:

 • In het 1e trimester van een zwangerschap geef ik geen massages/behandelingen aan zwangere cliënten.
  Indien cliënt zwanger is of van plan is zwanger te worden, dient cliënt ten alle tijden – voorafgaand aan de massage/behandeling – dit aan Ami Sano te melden.
  Voor zwangeren is een speciale zwangerschaps Lomi Lomi, namelijk de Lomi Hapai, die in zijligging wordt gegeven
 • Koorts
 • Informeer altijd naar de mogelijkheden als onlangs een operatie is ondergaan
 • Onlangs een tatoeage laten zetten en bij grote littekens jonger dan 3 maand
 • Lage bloeddruk, als deze niet met medicatie onder controle is
 • Griep of ander virus hebben, zich ziek voelen
 • Onder invloed en bij gebruik van alcohol, drugs en antibiotica.

 

Artikel 6  Verhindering, annuleren of verzetten van een afspraak

 • Indien cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient cliënt Ami Sano hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Ami Sano geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Ami Sano gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
 • Indien Ami Sano de geplande afspraak niet kan nakomen, wordt cliënt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en indien van toepassing een alternatief aangeboden.

Artikel 7  Zakelijke contracten en opdrachtgevers

Ami Sano heeft voor zakelijke contracten en opdrachtgevers, hierna benoemd als wederpartij (handelend in de hoedanigheid van beroep en bedrijf) een restitutieregeling. Bij het annuleren worden de volgende percentages in rekening gebracht:

 • Bij annulering door wederpartij binnen één maand voor de afspraakdatum wordt 20% van de hoofdsom in rekening gebracht;
 • Bij annulering door wederpartij binnen 2 weken voor de afspraakdatum wordt 50% van de hoofdsom in rekening gebracht;
 • Bij annulering door wederpartij binnen 1 week voor de afspraakdatum wordt 80% van de hoofdsom in rekening gebracht;
 • Bij annulering door wederpartij binnen 24 uur voor de afspraak datum wordt 100% van de hoofdsom in rekening gebracht.
 • Ami Sano behoudt zich het recht voor om geplande afspraken te verzetten of te annuleren, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 8  Geheimhouding en Privacy Overeenkomst

 • Als massage- en orthomoleculair therapeut heeft Ami Sano geheimhoudingsplicht, dit verplicht de therapeut tot geheimhouding van alles dat haar in het kader van de beroepsuitoefening bekend wordt in relatie tot de cliënt. Ami Sano zal alle informatie over cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet met derden delen.
 • De geheimhouding vervalt echter indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Ami Sano verplicht is de informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 9  Tarieven en betaling

 • De tarieven van de massages/behandelingen staan vermeld op de website.
 • Tenzij anders is overeengekomen, dient cliënt bij een eerste afspraak de factuur vooraf per bankoverschrijving te betalen, waarbij na betaling de gemaakte afspraak definitief gepland staat. Cliënt ontvangt daarvoor een e-mail met afspraakbevestiging en factuur. Betaling van de betreffende factuur dient uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak plaats te vinden. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
 • Cliënt ontvangt een factuur, over de volledige kosten van de behandelingen. Na de eerste keer, kan de factuur na afloop van de massage/behandeling per pin, betaalverzoek of bankoverschrijving door cliënt worden betaald. Indien een factuurbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, dient deze uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 • Alle prijzen die Ami Sano hanteert zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief reiskosten, tenzij anders vermeld.
 • Ami Sano behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds te wijzigen indien zij dit nodig acht en op haar website of anderszins kenbaar te maken.
 • Voor afspraken gemaakt vóór de tariefwijziging, geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

Artikel 10  Klachten

 • Ami Sano streeft ernaar om de massage/behandeling en het contact met cliënt zo professioneel en respectvol als mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de behandeling dan dient deze binnen 7 dagen, na de betreffende behandeling, kenbaar gemaakt te worden aan Ami Sano via een persoonlijk gesprek of via e-mail. Ami Sano zal de klacht zo goed mogelijk trachten op te lossen.
 • Ami Sano voldoet aan de eisen van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) welke is ingetreden per 1 januari 2016. Middels de belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) is een klacht- en tuchtrecht van kracht.

Artikel 11  Instemming met de Algemene Voorwaarden

 • De algemene voorwaarden staan vermeld op de website. Cliënt gaat stilzwijgend en onverkort akkoord met de voorwaarden op het moment dat cliënt een afspraak maakt voor massage/behandeling bij Ami Sano. Deze voorwaarden gelden ook voor alle volgende afspraken voor massages/behandelingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de algemeen gehanteerde regels en voorschriften alsmede de wettelijke bepalingen.